ÜRÜNLER

8C-RS MicroConvex Probe

Uyduğu Cihazlar:  Logiq book xp, Logiq book, Logiq e, Logiq i, Voluson e, Voluson i, Vivid I squared, Vivid i, Vivid i n, Vivid q, Vivid S5

Uygulama Alanları: Intraoperative (Logiq e), Neonatal (Logiq i), Neonatal Cephalic (Logiq e), Small Parts (Logiq e), Pediatric, Pediatric Abdomen (Logiq e, Vivid i, q)

Görüntüleme Modları:  2D, harmonics, Color Doppler, PW Doppler

Bant Genişliği: 4 – 10 MHz (Logiq e, i), 4.7 – 11 MHz (Vivid i, i n, q, S5)